Welcome to Ingka Centres in Russia

装载...
15 地点
  • 开业
  • 正在施工
  • 计划
0 聚会体验中心 0 门店(家) 0 m² 可租赁面积(m²)
门店(家)
147
辐射区(人口)
4 200 000
可租赁面积(m²)
85 800
开业时间
2008
了解更多
门店(家)
370
辐射区(人口)
7 000 000
可租赁面积(m²)
187 300
开业时间
2006
了解更多
门店(家)
187
辐射区(人口)
4 123 560
可租赁面积(m²)
110 450
开业时间
2006
了解更多
门店(家)
155
辐射区(人口)
3 554 000
可租赁面积(m²)
76 000
开业时间
2006
了解更多
门店(家)
138
辐射区(人口)
2 667 760
可租赁面积(m²)
68 400
开业时间
2005
了解更多
门店(家)
200
辐射区(人口)
5 525 000
可租赁面积(m²)
142 900
开业时间
2004
了解更多
门店(家)
160
辐射区(人口)
2 837 930
可租赁面积(m²)
81 600
开业时间
2006
了解更多
门店(家)
300
辐射区(人口)
3 637 000
可租赁面积(m²)
96 504
开业时间
-
了解更多
门店(家)
161
辐射区(人口)
2 539 320
可租赁面积(m²)
80 000
开业时间
2007
了解更多
门店(家)
181
辐射区(人口)
1 950 000
可租赁面积(m²)
101 100
开业时间
2009
了解更多
门店(家)
154
辐射区(人口)
3 754 000
可租赁面积(m²)
80 790
开业时间
2006
了解更多
门店(家)
210
辐射区(人口)
4 322 710
可租赁面积(m²)
87 800
开业时间
2007
了解更多
门店(家)
196
辐射区(人口)
3 731 000
可租赁面积(m²)
78 400
开业时间
2011
了解更多
门店(家)
210
辐射区(人口)
6 154 940
可租赁面积(m²)
124 000
开业时间
2002
了解更多
门店(家)
178
辐射区(人口)
1 730 000
可租赁面积(m²)
88 700
开业时间
2011
了解更多

租赁业务联系人

如果你有兴趣进一步了解如何租赁我们的场地或者有关我们聚会场所的一般性信息,可以联系我们——我们在各地市场均设有不同的租赁业务联系人,随时乐于为你提供帮助!

在此查找租赁业务联系人